Αλλαγές σε μια σειρά θεμάτων προβλέπει ο προτεινόμενος νόμος για το νέο ΕΣΠΑ 2014 - 2020 που τέθηκε σε διαβούλευση από το υπουργείο Ανάπτυξης μέχρι τις 2 Δεκεμβρίου 2014....Μέσω του προτεινόμενου νόμου θεσπίζονται οι εξής σημαντικές ρυθμίσεις:Πράξεις, των οποίων το χρονοδιάγραμμα έναρξης και υλοποίησης αποκλίνει σημαντικά, τίθενται σε καθεστώς «προειδοποιητικής απένταξης», εντός του οποίου ο φορέας θα πρέπει να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες επιτάχυνσης, άλλως το έργο απεντάσσεται.Η εγγραφή της κύριας εργολαβίας γίνεται εφόσον έχουν ολοκληρωθεί οι προκαταρκτικές ενέργειες για την ουσιαστική έναρξη του έργου (μελέτες, έρευνες, κήρυξη απαλλοτριώσεων κ.λπ.).Οι Διαχειριστικές Αρχές δεν μπορούν να προβαίνουν στην ένταξη έργων, εφόσον έχουν δεσμεύσει μέχρι το 110% του διαθέσιμου προϋπολογισμού του ΕΠ. Έτσι, δεν θα είναι δυνατή η επιβάρυνση των Προγραμμάτων πέραν των διαθέσιμων πόρων και θα ελαχιστοποιηθεί η επιβάρυνση του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.Προβλέπονται ταχύτερες διαδικασίες για την πληρωμή των δικαιούχων συγχρηματοδοτούμενων έργων.Προβλέπεται ενισχυμένη υποστήριξη των δικαιούχων μέσω των Διαχειριστικών Αρχών των Περιφερειών και των Επιτελικών Μονάδων των Υπουργείων.Προβλέπεται η αποκλειστική χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την ανάρτηση, δημοσιοποίηση και διαβούλευση εγγράφων μεταξύ των υπηρεσιών/δομών των συγχρηματοδοτούμενων έργων, με στόχο την παροχή έγκαιρης και έγκυρης πληροφόρησης προς τους φορείς που εμπλέκονται στη διαχείριση, τον έλεγχο και την παρακολούθηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων.Επίσης στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης, όπως αυτό προκύπτει από την Εθνική Στρατηγική κατά της Απάτης στις Διαρθρωτικές Δράσεις, καθορίζονται μέτρα πρόληψης και καταπολέμησης της απάτης στα συγχρηματοδοτούμενα έργα, η εφαρμογή των οποίων είναι υποχρεωτική για όλες τις εμπλεκόμενες στη διαχείριση και τον έλεγχο Υπηρεσίες.Επιπλέον συνιστάται Εθνική Αρχή Συντονισμού (ΕΑΣ) ΕΣΠΑ, η οποία αποτελεί τον κύριο συνομιλητή της χώρας με την Επιτροπή και υπάγεται στο γενικό γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ.Η ΕΑΣ απαρτίζεται από έξι Ειδικές Υπηρεσίες: Την Ε.Υ. Στρατηγικής Σχεδιασμού και Αξιολόγησης, την Ε.Υ. Συντονισμού της Εφαρμογής, την Ε.Υ. Θεσμικής Υποστήριξης, την Ε.Υ. Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, την Ε.Υ. Εφαρμογής και Συντονισμού δράσεων ΕΚΤ και την Ε.Υ. Κρατικών Ενισχύσεων.Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση του το υπουργείο, το σχέδιο νόμου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη υλοποίησης της νέας Προγραμματικής Περιόδου. «Καταρτίστηκε με βάση τις προτεραιότητες και το αναπτυξιακό όραμα του “Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης – ΕΣΠΑ 2014-2020”, το οποίο επιδιώκει την εξασφάλιση προϋποθέσεων ευημερίας, τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων της χώρας, συμπεριλαμβανομένων αυτών του πρωτογενή τομέα».

 
Top