«Σκανδαλώδη ποσά προς Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για προμήθεια μασκών, ενώ τα μέτρα πρόληψης της πανδημίας μειώνονται από την κυβέρνηση» καταγγέλλει με Ερώτηση που κατέθεσε  ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης  Αντώνης Μυλωνάκης  προς τους υπουργούς Υγείας και Οικονομικών.

Σύμφωνα με απόφαση  της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων του Υπουργείου Υγείας ενεκρίθη δέσμευση πίστωσης ύψους 2.145.380,64€ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για το οικονομικό έτος 2022.

Η δε αιτιολογία που δικαιολογεί το άνω ποσό εμφαίνεται στην περιγραφή ως «ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (COVID-19)», γεγονός το οποίο είναι αόριστο και θίγει κάθε έννοια χρηστής Διοίκησης. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 19/813/21-02-2022 Απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. το άνω ποσό φέρεται να δεσμεύεται προς πίστωση για την υλοποίηση του έργου «Χορήγηση χειρουργικών μασκών ατομικής προστασίας από τα φαρμακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.».

Ο κ. Μυλωνάκης εξέφρασε τις απορίες του σχετικά και αναμένει άμεσα απαντήσεις για τα εξής :
1) Για πόσες μάσκες αντιστοιχεί το δεσμευθέν ποσό που πιστώθηκε στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.;
2) Ποιοι είναι οι ανάδοχοι που προμήθευαν τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με χειρουργικές μάσκες που αναλογούν στο δεσμευθέν ποσό και ποια η τιμή μονάδος;
3) Έχουν αναρτηθεί και κατατεθεί τα αντίστοιχα παραστατικά προμήθειας των χειρουργικών μασκών και για τα οποία υπάρχει η ισόποση πίστωση;
4) Διατίθεσθε να αποσαφηνίσετε την περιγραφή «ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (COVID-19)», όπως αυτή εμφαίνεται στην απόφαση ανάληψης υποχρέωσης;


 
Top