Με νέο ιστορικό υψηλό (για τρίτη συνεχόμενη χρονιά) στα οικονομικά μεγέθη της έκλεισε τη χρήση του 2023 η Autohellas, καθώς ο Ενοποιημένος Κύκλος Εργασιών έφτασε το 1 δισ.
ευρώ, ενώ τα Λειτουργικά Κέρδη (ΕΒΙΤ) τα 139,8 εκατ. ευρώ και τα Κέρδη μετά Φόρων τα 85 εκατ. ευρώ. Με βάση αυτά τα αποτελέσματα το δσ θα προτείνει μέρισμα 0,70 ευρώ / μετοχή.

Συγκεκριμένα, ο Όμιλος κατέγραψε αύξηση 31% στον Ενοποιημένο Κύκλο Εργασιών, ο οποίος ανήλθε σε €1.002,7 εκατ. έναντι €765,6 εκατ. το 2022, με Κέρδη προ Τόκων Φόρων και Αποσβέσεων (EBITDA) στα €272,1 εκατ. αυξημένα κατά 20,2%.


Αντίστοιχα τα Λειτουργικά Κέρδη (ΕΒΙΤ), διαμορφώθηκαν σε €139,8 εκατ. από €120 εκατ. αυξημένα κατά 16,5%. Τέλος, τα Κέρδη προ Φόρων έφτασαν τα €106 εκατ. ενώ τα Κέρδη μετά Φόρων (ΕΑΤ) του Ομίλου ανήλθαν σε €85 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση 3% καθώς η σημαντική αύξηση των επιτοκίων απορρόφησε το μεγαλύτερο μέρος της βελτίωσης στην λειτουργική κερδοφορία.

Σημειώνεται ότι η δραστηριότητα της FCA Greece (FIAT/JEEP/ALFA Romeo) που αποκτήθηκε από κοινού με την SAMELET τον Μάιο 2023 και μετονομάστηκε σε Italian Motion, δε συμμετέχει στον Ενοποιημένο Κύκλο Εργασιών (ενοποιείται μόνο με την μέθοδο της καθαρής θέσης), είχε όμως σε ετήσια βάση για το 2023 πωλήσεις 174 εκατ. ευρώ γεγονός που προσαυξάνει ακόμη περισσότερο τη συνολική δραστηριότητα και δυναμική του Ομίλου.

Με βάση τα αποτελέσματα του έτους, το ΔΣ θα προτείνει στην επερχόμενη Γενική Συνέλευση μέρισμα 0,70 ευρώ / μετοχή για την χρήση του 2023.

Κατά το τέταρτο τρίμηνο του έτους 2023, ο Κύκλος Εργασιών παρουσίασε αύξηση 21,9% και διαμορφώθηκε στα €240,2 εκατ. έναντι €197εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022. Τα Λειτουργικά Κέρδη του τριμήνου (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε €22,9 εκατ. αυξημένα κατά 19,5% ενώ τα Κέρδη προ φόρων (EBT) και τα Κέρδη μετά από φόρους (ΕΑΤ) άγγιξαν τα €11,1 εκατ. και €10,3 εκατ. αντίστοιχα

Ανάλυση ανά τομέα δραστηριότητας:


Μισθώσεις Ελλάδος

Ο Κύκλος Εργασιών από τη δραστηριότητα στις μισθώσεις αυτοκινήτων στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 7% το 2023, αγγίζοντας τα €268,4 εκατ. αλλά και 34,6% υψηλότερα σε σχέση με το 2019. Σημαντική συνεισφορά στην αύξηση είχαν οι μακροχρόνιες μισθώσεις και κυρίως η αποτελεσματική διάθεση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στόλου.
Δραστηριότητα τομέα εξωτερικού

Ο Κύκλος Εργασιών των θυγατρικών εξωτερικού που σχετίζεται με τον τομέα των μισθώσεων αυτοκίνητων άγγιξε συνολικά τα €174,2 εκατ. έναντι €92,8 εκατ. το 2022. Η νέα δραστηριότητα της Hertz στην Πορτογαλία, της μεγαλύτερης θυγατρικής της Autohellas στο εξωτερικό, συνεισέφερε συνολικά €98,3 εκατ. στον Κύκλο Εργασιών, επιδρώντας θετικά στην συνολική αύξηση λειτουργικής κερδοφορίας. Οι υπόλοιπες θυγατρικές του ομίλου σε Βαλκάνια και Κύπρο κατέγραψαν οργανική αύξηση 9,3%.

Κατά τη διάρκεια του έτους, ο απασχολούμενος στόλος για βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ενοικιάσεις (Ελλάδα και εξωτερικό) ξεπέρασε τα 57.000 αυτοκίνητα, με τις αγορές νέων αυτοκινήτων του έτους να ξεπερνούν τα 14.000 αυτοκίνητα.
Εμπορία αυτοκινήτων και υπηρεσιών

Η δραστηριότητα της εμπορίας αυτοκινήτων στην Ελλάδα, με την σταδιακή αποκατάσταση της παραγωγής αλλά και την διεύρυνση του χαρτοφυλακίου μαρκών του Ομίλου, παρουσίασε σημαντική αύξηση στο σκέλος της Εισαγωγής/Διανομής. Το αθροιστικό μερίδιο αγοράς του Ομίλου Autohellas που κατέχουν οι Hyundai, KIA, SEAT/CUPRA, FIAT, JEEP, ALFA ROMEO διαμορφώθηκε σε 25% στις πωλήσεις ιδιωτών, 17% στις πωλήσεις προς εταιρείες και 20% στις συνολικές ταξινομήσεις νέων αυτοκινήτων στη χώρα. Η δραστηριότητα της εμπορίας συνεισέφερε συνολικά €560,1 εκατ. στον Κύκλο Εργασιών με αύξηση 32,7%, συμβάλλοντας περαιτέρω στο συνολικό λειτουργικό αποτέλεσμα του Ομίλου χωρίς να περιλαμβάνει τις πωλήσεις της Italian Motion (FIAT, JEEP, ALFA ROMEO), καθώς ενοποιείται με τη μέθοδο της Καθαρής Θέσης.
 
Top