Σημαντική ανάπτυξη της κατηγορίας των επωνύμων προϊόντων κατά 36%.

• Τα κέρδη προ φόρων της Εταιρείας ανήλθαν σε 5,0 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 3,9 εκατ. ευρώ το 2022, βελτιωμένα κατά 28%.

• Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 4,1 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 3,0 εκατ. ευρώ το 2022, βελτιωμένα κατά 36%

Ο κ. Μενέλαος Τασόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Παπουτσάνης ΑΒΕΕ, σχολίασε:

“Το 2023, παρά τη μείωση του κύκλου εργασιών, πετύχαμε σημαντική βελτίωση όλων των δεικτών κερδοφορίας και ισχυρές επιδόσεις στις βασικές στρατηγικές προτεραιότητες για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, διασφάλιση της οικονομικής ευρωστίας και ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης στην ελληνική και διεθνή αγορά.

Σε αυτό το πλαίσιο, εστιάσαμε με επιτυχία στην αξιοποίηση των ωφελειών από την ολοκλήρωση του 3ετούς επενδυτικού πλάνου, την ενίσχυση της παρουσίας στην αγορά λιανικής και την είσοδο στην αγορά οικιακής φροντίδας με ανταγωνιστικές προϊοντικές προτάσεις αλλά και τις διεθνείς συνεργασίες με πολυεθνικές και άλλες εταιρείες που διευρύνουν την πελατειακή βάση σε διεθνές επίπεδο. Όσον αφορά το τρέχον έτος, παρά το ευμετάβλητο μακροοικονομικό περιβάλλον διεθνώς, η σταθεροποίηση του κόστους παραγωγής, οι ενθαρρυντικές προοπτικές της εγχώριας αγοράς, οι νέες σημαντικές συμφωνίες που έχουν συναφθεί, και βέβαια η δέσμευσή μας για συνεχή επένδυση στην καινοτομία, την αειφορία, την ποιότητα και την εξωστρέφεια δημιουργούν τις προϋποθέσεις για συνέχιση της ανοδικής μας πορείας όσον αφορά τον κύκλο εργασιών αλλά και των οικονομικών μας αποτελεσμάτων”.
Επιχειρηματική προοπτική

Κατά το 2023 η Παπουτσάνης πέτυχε σημαντική βελτίωση όλων των δεικτών κερδοφορίας παρά την μείωση του κύκλου εργασιών.

Το παγκόσμιο μακροοικονομικό περιβάλλον παραμένει ευμετάβλητο ενώ πιο ενθαρρυντικές είναι οι προβλέψεις για την εγχώρια αγορά.

Οι πρώτες ενδείξεις του έτους δείχνουν μία σταθεροποίηση των τιμών υλών και ενέργειας ενώ αναμένεται μείωση των επιτοκίων των Κεντρικών Τραπεζών προς το τέλος του 2024, το οποίο θα οδηγήσει σε μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους.

Πέραν των εξωγενών παραγόντων που επηρεάζουν το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται η Παπουτσάνης, η Εταιρεία έχει αναπτύξει στρατηγικές και τακτικές για την περαιτέρω βελτίωση της κερδοφορίας αλλά και του κύκλου εργασιών, όπως:

• Αύξηση της ανταγωνιστικότητας και ευελιξίας της μονάδας μας στη Ριτσώνα, ως αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης του τριετούς επενδυτικού μας πλάνου, που εξασφαλίζει:

– σημαντική υπερβάλλουσα παραγωγική δυναμικότητα (50% κατά μέσο όρο), δίνοντας τη δυνατότητα για νέες συνεργασίες και περιορισμό των επενδύσεων για τα επόμενα 2-3 χρόνια,

– μείωση του παραγωγικού κόστους χάρη στον τεχνολογικά μοντέρνο εξοπλισμό που επιτρέπει ανταγωνιστικές τιμές προς τους πελάτες μας και βελτιώση της κερδοφορίας,

– σταθερό εστιασμό στην ανάπτυξη με γνώμονα την αειφορία με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, τα οποία πέρα από το θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα θα συμβάλουν στην περαιτέρω βελτίωση του παραγωγικού κόστους.

• Σημαντική διεύρυνση της συμμετοχής των επωνύμων προϊόντων Παπουτσάνης -καταναλωτικών και ξενοδοχειακών- στο σύνολο του κύκλου εργασιών της Εταιρείας με:

– είσοδο σε μεγάλες νέες αγορές (οικιακή φροντίδα) με στόχο την αύξηση της διείσδυσης και του μεριδίου αγοράς των επώνυμων καταναλωτικών προϊόντων μας,

– ενίσχυση της εμπορικής ομάδας των επώνυμων ξενοδοχειακών προϊόντων, τόσο της εγχώριας, όσο και των εξαγωγών, για δυναμική επέκταση του δικτύου πωλήσεων,

– εστιασμό στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα με νέες προτάσεις και λύσεις που δίνουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις επώνυμες μας σειρές σε Ελλάδα και εξωτερικό.

• Ένταξη νέων σημαντικών πελατών στην κατηγορία παραγωγών για τρίτους με παράλληλη διεύρυνση της πελατειακής μας βάσης και μείωση της εξάρτησης από λίγους πελάτες.

• Ενίσχυση και ενδυνάμωση των ανθρώπων της Εταιρείας:

Συνεχής εκπαίδευση και ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.
Επίπεδη και αποτελεσματική οργανωτική δομή, που επιτρέπει ταχύτητα και ευελιξία.
– Προσέλκυση και διακράτηση ταλέντων σε στρατηγικές θέσεις της Εταιρείας.
• Διασφάλιση οικονομικής ευρωστίας και αειφόρου ανάπτυξης σε ισχυρές βάσεις και δημιουργία αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη:

– αναδιάρθρωση και εξορθολογισμό δαπανών,

– περιορισμός δανεισμού μέσω βελτιστοποίησης των παραμέτρων που τον επηρεάζουν (αποθέματα, εμπορικές απαιτήσεις, υποχρεώσεις και έλεγχο επενδύσεων).

Η Διοίκηση προτίθεται να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη διανομή μερίσματος μικτού ποσού €0,04 ανά μετοχή. Η προτεινόμενη διανομή τελεί υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Επιπλέον, σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στις 08.11.2023 εγκρίθηκε η διανομή μικτού προμερίσματος ύψους €0,03 ανά μετοχή, το οποίο καταβλήθηκε στους μετόχους στις 08.12.2023.
 
Top