• Στην εξόρυξη πετρελαίου στις ΗΠΑ προχωρά η Motor Oil μέσω της θυγατρικής της MOTOR OIL VEGAS UPSTREAM LIMITED.Ειδικότερα, σύμφωνα με την Ετήσια Οικονομική Έκθεση του 2023, ο όμιλος Motor Oil συμμετείχε με καταβολή μετρητών στην αύξηση κεφαλαίου της αμερικάνικης θυγατρικής της με στόχο τη χρηματοδότηση της εξόρυξης πετρελαίου.

Όπως αναφέρεται ο σκοπός των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1,4 εκ.ευρώ που έγιναν το 2023, είναι η χρηματοδότηση της εξορυκτικής δραστηριότητας της MOTOR OIL VEGAS UPSTREAM LTD στις Η.Π.Α. μέσω της 100% θυγατρικής της εταιρείας MVU Brazos Corp καθώς και η παροχή της απαραίτητης ρευστότητας για την αποπληρωμή υποχρεώσεων του ομίλου της MOTOR OIL VEGAS UPSTREAM LTD.
H εταιρεία ιδρύθηκε το Μάιο 2016 με έδρα τη Λεμεσό και αντικείμενο την αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση κοιτασμάτων πετρελαίου (upstream). 

Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. κατέχει το 65% των μετοχών της MOTOR OIL VEGAS UPSTREAM LIMITED ενώ το υπόλοιπο 35% ανήκει στην εταιρεία
VEGAS OIL and GAS LIMITED.

Το μετοχικό κεφάλαιο της MOTOR OIL VEGAS UPSTREAM LIMITED στις 31.12.2022 ανέρχονταν σε 19.000 ευρώ διαιρούμενο σε 19.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1 ευρώ η κάθε μία. Εντός της χρήσης 2023 πραγματοποιήθηκαν τρεις εταιρικές πράξεις που αφορούσαν σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών συνολικού ποσού 1.429.919,90 ευρώ. Το ποσό των Ευρώ 929.447,94 αποτελεί την αναλογία της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. στις παραπάνω αυξήσεις με αποτέλεσμα το συνολικό ποσό που η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε έχει εκταμιεύσει μέσω διαδοχικών αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου από τον Ιούνιο του 2016 και εντεύθεν να ανέρχεται σε 22.312.764,44 ευρώ.

Η MOTOR OIL VEGAS UPSTREAM LTD συμμετέχει κατά 100% στην εταιρεία MVU Brazos Corp. (έδρα Η.Π.Α.) η οποία κατέχει ποσοστό 100% των δικαιωμάτων έρευνας και εξόρυξης υδρογονανθράκων στο Brookshire Salt Dome Project στις Η.Π.Α. και ποσοστό 30% των δικαιωμάτων έρευνας και
εξόρυξης υδρογονανθράκων στο Manning Project στην κομητεία Angelina που βρίσκεται στο Τέξας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Επιπρόσθετα, συμμετέχει κατά 100% στην εταιρεία VEGAS WEST OBAYED LTD (έχει έδρα τη Λευκωσία και αντικείμενό της είναι η αναζήτηση, έρευνα και
εκμετάλλευση νέων κοιτασμάτων).

Στο επίκεντρο της στρατηγικής οι ΑΠΕ

Η ανάπτυξη στις ΑΠΕ μέσω της θυγατρικής της MORE είναι στο επίκεντρο της επενδυτικής στρατηγικής του ομίλου. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, αύξησε τη λειτουργική ικανότητα του Ομίλου σε 839MW και ανέπτυξε ένα σημαντικό pipeline έργων που υπερβαίνουν τα 2,0 GW. Προβλέπει η λειτουργική δυναμικότητα της MORE θα ξεπεράσει τα 2,0 GW και το EBITDA θα ξεπεράσει τα 250 εκατομμύρια ευρώ έως το 2030.

Ο όμιλος Motor Oil είναι ένας ολοκληρωμένος ενεργειακός όμιλος που δραστηριοποιείται στη διύλιση πετρελαίου, (παράγοντας μια σειρά προϊόντων, από ελαφρά αποστάγματα και βενζίνη έως μεσαία αποστάγματα, καύσιμα, άσφαλτο, παραφίνη, θείο και λιπαντικά) και την πώληση πετρελαιοειδών και λιπαντικών αλλά και στην πώληση ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου καθώς και υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης μέσω της NRG.
Επίσης, στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικές και ηλιακές πηγές ενέργειας μέσω της MORE και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικές μονάδες παραγωγής φυσικού αερίου μέσω της MOTOR OIL, στην παραγωγή και διανομή βιοντίζελ καθώς και συλλογή χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων (WCO) μέσω της VERD, στις δραστηριότητες κατασκευής και λειτουργίας περιβαλλοντικών υποδομών μέσω της Θαλής και στην παροχή υπηρεσιών αεροπορικών καυσίμων, συμπεριλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών αποθήκευσης και ανεφοδιασμού αεροσκαφών μέσω της OFC.

Αποτελέσματα 2023

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου της Motor Oil για τη χρήση 2023 διαμορφώθηκε σε 13,31 δισ. ευρώ έναντι 16.63 δισ. ευρώ τη χρήση 2022, παρουσιάζοντας μείωση κατά 19,93%.

Όπως αναφέρει η Motor Oil στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η εν λόγω εξέλιξη οφείλεται στη μείωση του όγκου πωλήσεων κατά 3,54% (από ΜΤ 15.492.900 σε ΜΤ 14.943.856), σε συνδυασμό με το μειωμένο μέσο όρο των τιμών των προϊόντων πετρελαίου (εκφρασμένες σε Δολάρια Η.Π.Α.) κατά 18,37% σε σχέση με τις τιμές τη χρήση 2022 και την αποδυνάμωση του Δολαρίου Η.Π.Α. έναντι του Ευρώ κατά 2,62% (μέση ισοτιμία 2023: 1$ = 0,9248€ έναντι 1$ = 0,9497€ το 2022) δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων της μητρικής αφορά εξαγωγές τιμολογούμενες σε Δολάριο Η.Π.Α.

Η μείωση του όγκου πωλήσεων του Ομίλου τη χρήση 2023 έναντι της χρήσης 2022 οφείλεται στις εργασίες του εκτεταμένου προγράμματος περιοδικής συντήρησης που πραγματοποιήθηκαν σχεδόν στο σύνολο των μονάδων του Διυλιστηρίου της μητρικής Εταιρείας την περίοδο Μαΐου-Ιουλίου 2023, επισημαίνει.


Το Μικτό Κέρδος (προ αποσβέσεων) του Ομίλου διαμορφώθηκε το 2023 στο ποσό των 1.755.426 χιλ. ευρώ έναντι 2.110.781 χιλ. ευρώ το 2022, ήτοι μειωμένο κατά 16,84%.

Τα Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων και Φόρων (EBITDA) του Ομίλου διαμορφώθηκαν το 2023 σε 1.383.225 χιλ. ευρώ από 1.692.919 χιλ. ευρώ το 2022 (μείωση 18,29%)


Τα κέρδη προ Φόρων του Ομίλου διαμορφώθηκαν το 2023 σε 1.038.471 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 1.557.453 χιλ. ευρώ το 2022.

Τα κέρδη μετά από φόρους του Ομίλου διαμορφώθηκαν το 2023 σε 806,684 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 967,2 εκατ. ευρώ το 2022.


Η Διοίκηση της Εταιρείας, συνεπής στην πολιτική της για τη μεγιστοποίηση της μερισματικής απόδοσης των μετόχων της θα προτείνει στην ερχόμενη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση τη διανομή συνολικού μερίσματος για τη χρήση 2023 ποσού Ευρώ 199.409.364 (ή Ευρώ 1,80 ανά μετοχή) που αποτελεί το υψηλότερο ποσό που έχει διανείμει η Εταιρεία από την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Σημειώνεται ότι έχει ήδη καταβληθεί και αναγνωρισθεί ως προμέρισμα χρήσης 2023 ποσό Ευρώ 44.313.192 (ή Ευρώ 0,40 ανά μετοχή) από το Δεκέμβριο του 2023, ενώ το υπόλοιπο ποσό Ευρώ 1,40 ανά μετοχή θα αναγνωρισθεί στη χρήση 2024.
 
Top