✿𝚷ά𝛔𝛘𝛂 𝛅𝛆𝛎 𝛔𝛈𝛍𝛂ί𝛎𝛆𝛊 𝛄𝛊𝛂 ό𝛌𝛐𝛖ς 𝛆𝛖𝛕𝛖𝛘ί𝛂, 𝛅𝛆𝛎 𝛔𝛈𝛍𝛂ί𝛎𝛆𝛊 𝛄𝛊𝛂 ό𝛌𝛐𝛖ς 𝛋ό𝛋𝛋𝛊𝛎𝛂 𝛂𝛖𝛄ά, 𝛕𝛔𝛐𝛖𝛒έ𝛋𝛊 𝛋𝛂𝛊 𝛍𝛂𝛄𝛆𝛊𝛒ί𝛕𝛔𝛂
✿𝚪𝛊❜ 𝛂𝛖𝛕ό 𝛌𝛐𝛊𝛑ό𝛎 ά𝛎𝛂𝛙𝛆 έ𝛎𝛂 𝛋𝛆𝛒ά𝛋𝛊 𝛄𝛊𝛂 ό𝛔𝛐𝛖ς 𝛑𝛐𝛎ά𝛎𝛆, 𝛄𝛊𝛂 ό𝛔𝛐𝛖ς έ𝛗𝛖𝛄𝛂𝛎 𝛎𝛚𝛒ίς, 𝛄𝛊𝛂 ό𝛔𝛐𝛖ς 𝛑𝛆𝛊𝛎ά𝛎𝛆, 𝛄𝛊𝛂 ό𝛔𝛐𝛖ς 𝛅ί𝛎𝛐𝛖𝛎 𝛍ά𝛘𝛆ς 𝛔𝛆 έ𝛎𝛂 𝛅𝛚𝛍ά𝛕𝛊𝛐 𝛎𝛐𝛔𝛐𝛋𝛐𝛍𝛆ί𝛐𝛖
✿𝚪𝛊𝛂 ό𝛔𝛐𝛖ς 𝛆ί𝛎𝛂𝛊 𝛍ό𝛎𝛐𝛊, 𝛄𝛊𝛂 ό𝛔𝛐𝛖ς 𝛔𝛈𝛋ώ𝛎𝛐𝛖𝛎 𝛔𝛕𝛂𝛖𝛒𝛐ύς 𝛑𝛐𝛖 𝛅𝛆𝛎 𝛆ί𝛎𝛂𝛊 𝛐𝛒𝛂𝛕𝛐ί 𝛍𝛆 𝛕𝛂 𝛍ά𝛕𝛊𝛂, 𝛄𝛊𝛂 ό𝛔𝛐𝛖ς 𝛋𝛒ύ𝛃𝛐𝛖𝛎 𝛕𝛈 𝛉𝛌ί𝛙𝛈 𝛑ί𝛔𝛚 𝛂𝛑𝛐 έ𝛎𝛂 𝛘𝛂𝛍ό𝛄𝛆𝛌𝛐, 𝛄𝛊𝛂 ό𝛔𝛐𝛖ς 𝛃𝛂𝛅ί𝛇𝛐𝛖𝛎 𝛕𝛐 𝛅𝛊𝛋ό 𝛕𝛐𝛖ς 𝚪𝛐𝛌𝛄𝛐𝛉ά
✿𝚳𝛆 𝛕𝛈𝛎 𝛆𝛖𝛘ή 𝛂𝛖𝛕ός 𝛐 𝛋ό𝛔𝛍𝛐ς 𝛎𝛂 𝛍𝛈𝛎 𝛄ί𝛎𝛆𝛊 𝛋𝛂𝛌ύ𝛕𝛆𝛒𝛐ς ί𝛔𝛚ς..𝛎𝛂 𝛄ί𝛎𝛆𝛊 ό𝛍𝛚ς 𝛑𝛊𝛐 𝛂𝛎𝛉𝛒ώ𝛑𝛊𝛎𝛐ς
✿𝚴𝛂 𝛗έ𝛒𝛆𝛊 𝛑𝛆𝛒𝛊𝛔𝛔ό𝛕𝛆𝛒𝛈 𝛂𝛄ά𝛑𝛈 𝛋𝛂𝛊 𝛌𝛊𝛄ό𝛕𝛆𝛒𝛂 𝛅ά𝛋𝛒𝛖𝛂 𝛔𝛕𝛊ς 𝛇𝛚ές 𝛕𝛚𝛎 𝛂𝛎𝛉𝛒ώ𝛑𝛚𝛎.
✿𝚱𝛂𝛌ή 𝚨𝛎ά𝛔𝛕𝛂𝛔𝛈 𝛔𝛆 ό𝛌𝛐𝛖ς.
𝚫𝛒. 𝚲𝚼𝚫𝚰𝚨 𝚰𝛀𝚨𝚴𝚴𝚰𝚫𝚶𝚼-𝚳𝚶𝚼𝚭𝚨𝚱𝚨
 
Top