Με τροπολογία στον νόμο για τα μητρώα έντυπου Τύπου 5005/2022 τελειώνει ο όρος της αποκλειστικής εργασίας στα κρατικά ΜΜΕ (ΕΡΤ και ΑΠΕ). Ενώ μέχρι σήμερα υπήρχαν σαφείς όροι και μπορούσε να υπάρξει παράλληλη απασχόληση, με εξαιρέσεις, με την τροπολογία Οικονόμου, πολλά στελέχη της ΕΡΤ, μπροστά και πίσω από τον φακό, αλλά και του ΑΠΕ έχουν πια τη δυνατότητα παράλληλης απασχόλησης σε κάθε είδους ιδιωτικό ΜΜΕ, αρκεί αυτό να μη σχετίζεται με τη θέση τους στο κρατικό Μέσο και να μην «παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας τους». Έτσι δίνεται λύση και στην πρόσφατη καταγγελία που έγινε για την έτερη απασχόληση του στελέχους του ΑΠΕ, ο οποίος εργάζεται με ψευδώνυμο σε φιλοκυβερνητική εφημερίδα.

Τροποποιούνται συγκεκριμένα οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με την απασχόληση σε άλλο μέσο ενημέρωσης του ιδιωτικού τομέα, των δημοσιογράφων που υπηρετούν στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, καθώς και των δημοσιογράφων και των καλλιτεχνικών ειδικοτήτων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων – Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων Α.Ε., με τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για τον Τύπο. Με την τροπολογία, αφαιρείται από την πρόβλεψη του νόμου η αναφορά στο όργανο που χορηγεί την άδεια παράλληλης απασχόλησης του προαναφερόμενου προσωπικού και στο εξής καθορίζεται με υπουργική απόφαση η διαδικασία και το όργανο που χορηγεί την εν λόγω άδεια. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, «η προτεινόμενη ρύθμιση διατηρεί τις αναγκαίες προϋποθέσεις, όπως η μη διατάραξη της εύρυθμης λειτουργίας της υπηρεσίας, επιφυλάσσοντας ωστόσο στον αρμόδιο υπουργό, τη δυνατότητα να καθορίσει την κατάλληλη διαδικασία και το όργανο χορήγησης της άδειας».

Με την ίδια τροπολογία:
-Επεκτείνεται και για το φορολογικό έτος 2023, η προσαυξημένη έκπτωση διαφημιστικής δαπάνης επιχειρήσεων του άρθρου 22Γ του ν.4172/2013 {Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.)]. Ορίζεται ειδικότερα ότι η εν λόγω διαφημιστική δαπάνη εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, κατά τον χρόνο της πραγματοποίησής της, προσαυξημένη κατά τριάντα τοις εκατό (30%) για το φορολογικό έτος 2023 (το ίδιο ποσοστό ισχύει για το φορολογικό έτος 2022), υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, «με την αξιολογούμενη ρύθμιση επεκτείνεται και στο φορολογικό έτος 2023, η έκπτωση διαφημιστικών δαπανών των επιχειρήσεων, λόγω των συνθηκών που έχει δημιουργήσει η συνεχιζόμενη πανδημία του κορονοϊού και οι λοιπές οικονομικές επιπτώσεις διεθνών εξελίξεων».

-Εξαιρούνται εκ νέου έως το τέλος του 2023, οι πάροχοι περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης από τον ειδικό φόρο τηλεοπτικών διαφημίσεων.
-Τροποποιείται το άρθρο 191 του Ποινικού Κώδικα (ν.4619/2019), αναφορικά με το αδίκημα της διασποράς ψευδών ειδήσεων και μεταξύ άλλων:
α. Επανακαθορίζονται τα όρια της επιβαλλόμενης, για τον υπαίτιο τέλεσης του ανωτέρω αδικήματος, ποινής φυλάκισης.
β. Καταργούνται οι ποινικές κυρώσεις (φυλάκιση και χρηματική ποινή), που επιβάλλονται στον υπαίτιο διασποράς ψευδών ειδήσεων, εάν η πράξη τελέστηκε επανειλημμένα μέσω του τύπου ή μέσω διαδικτύου.
 
Top