Την επίσημη ανακοίνωση με την οποία γνωστοποιεί την έγκριση της στο ντιλ μεταξύ Attica Group – ANEK έδωσε στη δημοσιότητα σήμερα η Επιτροπή Ανταγωνισμού, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που είχαν ήδη διακινηθεί απ’ την περασμένη Παρασκευή.


Σύμφωνα με αυτή, η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού έκρινε ότι πληρούνται και οι τρεις προϋποθέσεις της προστασίας της προβληματικής επιχείρησης, γεγονός που την οδήγησε να εγκρίνει ομόφωνα το deal παρά το γεγονός ότι «η συγκέντρωση δύναται να περιορίσει σημαντικά τη λειτουργία του ανταγωνισμού, ιδίως με τη δημιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης, στις σχετικές αγορές παροχής υπηρεσιών θαλάσσιας μεταφοράς επιβατών, ΙΧ οχημάτων και φορτηγών σε ορισμένα ζεύγη λιμένων (Προέλευση-Προορισμός) στην Κρήτη και στην Αδριατική»

Ειδικότερα, η Επιτροπή Ανταγωνισμού έκρινε ότι α) η ΑΝΕΚ θα αναγκασθεί στο εγγύς μέλλον να αποχωρήσει από την αγορά λόγω των οικονομικών δυσχερειών που αντιμετωπίζει, β) δεν υπήρξε άλλη εναλλακτική δυνατότητα εξαγοράς της ΑΝΕΚ, λιγότερο επιβλαβής για τον ανταγωνισμό, εκτός από την κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και γ) δεν υπήρξε εκδήλωση αξιόπιστου ενδιαφέροντος για την απόκτηση των στοιχείων του ενεργητικού της ΑΝΕΚ και κατά συνέπεια τα στοιχεία του ενεργητικού της εταιρείας θα εξέρχονταν από την αγορά.


«Σε κάθε περίπτωση η διάρθρωση του ανταγωνισμού, σταθμίζοντας επί του συνόλου των επηρεαζόμενων αγορών, δεν θα είναι χειρότερη λόγω της συγκέντρωσης σε σχέση με αυτή που θα επέρχονταν σε περίπτωση μη εκποίησης των στοιχείων του ενεργητικού της εταιρείας, και ως εκ τούτου δεν τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με αυτήν», επισημαίνει στο σκεπτικό της η Επιτροπή ανάβοντας το «πράσινο φως» για να προχωρήσει η συγχώνευση.

Ακολουθεί αναλυτικά η ανακοίνωση:

Θέμα: Έγκριση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της συγκέντρωσης επιχειρήσεων που αφορά στη συγχώνευση διά απορροφήσεως της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΑΝΕΚ» από την εταιρεία με την επωνυμία «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ATTICA GROUP».


Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Ολομέλεια, την 3/8/2023 ενέκρινε ομόφωνα με την υπ’ αριθ. 827/2023 απόφασή της, κατ’ άρθρο 8 παρ. 6 του ν. 3959/2011, την από 25/10/2022 γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά στη συγχώνευση διά απορροφήσεως της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΑΝΕΚ» από την εταιρεία με την επωνυμία «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ATTICA GROUP».


Η συγκέντρωση αφορά στις αγορές παροχής υπηρεσιών θαλάσσιας μεταφοράς επιβατών, ΙΧ οχημάτων και φορτηγών στην ελληνική επικράτεια και σε ζεύγη λιμένων (Προέλευση-Προορισμός) στην Κρήτη και στην Αδριατική καθώς και στην αγορά παροχής υπηρεσιών θαλάσσιας μεταφοράς μέσω συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, Με την ως άνω απόφασή της, η Επιτροπή Ανταγωνισμού έκρινε ότι η συγκέντρωση, παρότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 6 παρ. 1 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, και σε συνέχεια πλήρους διερεύνησής της, κατ’ άρθρο 8 παρ. 6 του ν. 3959/2011, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις ως άνω σχετικές αγορές.

Συγκεκριμένα, η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού έκρινε ότι, παρόλο που η συγκέντρωση δύναται να περιορίσει σημαντικά τη λειτουργία του ανταγωνισμού, ιδίως με τη δημιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης, στις σχετικές αγορές παροχής υπηρεσιών θαλάσσιας μεταφοράς επιβατών, ΙΧ οχημάτων και φορτηγών σε ορισμένα ζεύγη λιμένων (Προέλευση-Προορισμός) στην Κρήτη και στην Αδριατική, πληρούνται οι τρεις προϋποθέσεις της προστασίας της προβληματικής επιχείρησης.

Ειδικότερα, η Επιτροπή Ανταγωνισμού έκρινε ότι α) η ΑΝΕΚ θα αναγκασθεί στο εγγύς μέλλον να αποχωρήσει από την αγορά λόγω των οικονομικών δυσχερειών που αντιμετωπίζει, β) δεν υπήρξε άλλη εναλλακτική δυνατότητα εξαγοράς της ΑΝΕΚ, λιγότερο επιβλαβής για τον ανταγωνισμό, εκτός από την κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και γ) δεν υπήρξε εκδήλωση αξιόπιστου ενδιαφέροντος για την απόκτηση των στοιχείων του ενεργητικού της ΑΝΕΚ και κατά συνέπεια τα στοιχεία του ενεργητικού της εταιρείας θα εξέρχονταν από την αγορά. Σε κάθε περίπτωση η διάρθρωση του ανταγωνισμού, σταθμίζοντας επί του συνόλου των επηρεαζόμενων αγορών, δεν θα είναι χειρότερη λόγω της συγκέντρωσης σε σχέση με αυτή που θα επέρχονταν σε περίπτωση μη εκποίησης των στοιχείων του ενεργητικού της εταιρείας, και ως εκ τούτου δεν τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με αυτήν.
 
Top