Του Γιώργου Κ. Ανδρή//enikonomia.gr
Τελικά η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ξεκαθάρισε το θολό τοπίο που είχε δημιουργηθεί σχετικά με την εξόφληση των Τελών Κυκλοφορίας αλλά και την κατάθεση πινακίδων και σύμφωνα με πληροφορίες του Enikonomia.gr τόσο η εξόφληση των Τελών Κυκλοφορίας 2017 όσο και η κατάθεση των πινακίδων κυκλοφορίας μπορούν να πραγματοποιηθούν έως και τις 2 Ιανουαρίου 2017.

Ειδικότερα νωρίτερα είχε δημιουργηθεί ένα μπάχαλο καθώς στελέχη από το υπουργείο Οικονομικών διέρρεαν πως μόνο η καταβολή των Τελών Κυκλοφορίας μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και τις 2 Ιανουαρίου και η κατάθεση των πινακίδων κυκλοφορίας μέχρι την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου.

Ωστόσο το ρεπορτάζ του Enikonomia φαίνεται πως κίνησε τα νήματα με αποτέλεσμα να ληφθεί η σωστή απόφαση από τη ΓΓΔΕ και να ξεκαθαρίσει την υπόθεση ώστε να μπορούν οι κάτοχοι των οχημάτων να καταθέσουν τις πινακίδες κυκλοφορίας τους μέχρι την ημερομηνία εξόφλησης των Τελών Κυκλοφορίας 2017,
δηλαδή στις 2 Ιανουαρίου 2017.

Πάντως όπως επισήμανε νωρίτερα το Enikonomia με βάση την «αόριστη» απόφαση της αποσύνδεσης της εξόφλησης των Τελών Κυκλοφορίας με την κατάθεση των πινακίδων κυκλοφορίας δημιουργούσε πολλά ερωτηματικά καθώς από την μία μεριά δίνεται το δικαίωμα σε όσους δεν έχουν εξοφλήσει τα Τέλη Κυκλοφορίας 2017 να τα καταβάλουν στις 2 Ιανουαρίου κινώντας τα κανονικά μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα ενώ αντίθετα απαγορεύουν σε όσους έχουν πληρώσει τα Τέλη Κυκλοφορίας των οχημάτων τους να τα κινήσουν την τελευταία ημέρα λήξη τους το 2016 την οποία και έχουν εξοφλήσει.

Η καταληκτική προθεσμία καταβολής των Τελών Κυκλοφορίας ρυθμίζεται βάσει των διατάξεων της υποπαραγράφου Ε.7. της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 η οποία αναφέρει τα εξής:

«1. Η είσπραξη των τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 2362/1995 (Α' 247) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».*

Τα τέλη κυκλοφορίας εισπράττονται κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Νοεμβρίου έως την 31 η Δεκεμβρίου του προηγουμένου έτους εκείνου στο οποίο αφορούν. [...]».

*[Σημείωση: Από 01-01-2015 ισχύει ο 4270/2014 "Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις."]

Η 31η Δεκεμβρίου 2016 συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα (σ.σ. Σαββάτο). Για τη συγκεκριμένη υποχρέωση (σ.σ. καταβολή τελών κυκλοφορίας) δεν έχουν ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 7 του Κ.Φ.Δ., μιας και τα τέλη κυκλοφορίας είναι εκτός πεδίου ρύθμισης του συγκεκριμένου νόμου. Για τα τέλη κυκλοφορίας —αναφορικά με την καταληκτική ημερομηνία καταβολής— ισχύει η διάταξη του άρθρου 242 του Αστικού Κώδικα σύμφωνα με το οποίο: «Η προθεσμία λήγει όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και, αν είναι κατά το νόμο εορτάσιμη, όταν περάσει ολόκληρη η επόμενη εργάσιμη».

Συνεπώς κατά την άποψή μας εφόσον η καταληκτική ημερομηνία πληρωμής των τελών κυκλοφορίας συμπίπτει με αργία ή μη εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα, η λήξη της παρατείνεται μέχρι την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα όπως ορίζει ο Αστικός Κώδικας ήτοι εν προκειμένω στις 2.1.2017.

Να θυμίσουμε ότι το πρόστιμο της εκπρόθεσμης καταβολής είναι ίσο με την αξία των τελών κυκλοφορίας, οπότε κανείς δεν θέλει να ρισκάρει τυχόν εκπρόθεσμη υποβολή και να επωμιστεί το «τσουχτερό πρόστιμο».
 
Top