Διαβάστε την ανακοίνωση: "Στις 14.01.2015, εξεδόθη η υπ΄ αριθμ. Α2δ/Γ.Π.οικ.137/2015 Υπουργική Απόφαση με... τίτλο «Αντικατάσταση της Α9γ/38800/98 (ΦΕΚ.1232 τ.Β΄) απόφασης «ως προς τον τρόπο, διαδικασία και οργάνωση εκπαίδευσης γιατρών προς απόκτηση ειδικότητας και καθιέρωση δικ/κών για ανάληψη υπηρεσίας γιατρών για ειδίκευση στα Νοσοκομεία», στην παράγραφο 9 της οποίας ορίζεται μεταξύ πολλών άλλων ότι: «……β) Οι ενδιαφερόμενοι γιατροί μπορούν, πριν τη λήξη της σύμβασης που συνάπτουν με τα νοσοκομεία στα οποία τοποθετούνται για ειδίκευση, να υποβάλουν αίτηση παραμονής σε αυτά, υπογράφοντας σχετική σύμβαση παράτασης παραμονής και μέχρι την υπογραφή σύμβασης από τον επόμενο στη σειρά γιατρό, οπότε και διακόπτεται αυτοδίκαια η σύμβαση της παράτασης παραμονής. Η διάρκεια της σύμβασης παράτασης παραμονής είναι εξάμηνη με δυνατότητα ανανέωσης για μία φορά κι εφ’ όσον εξακολουθεί να υφίσταται κενή θέση στην ειδικότητα. Κατά τη διάρκεια της σύμβασης παράτασης παραμονής, ισχύουν οι όροι και προϋποθέσεις της αρχικής σύμβασης.



Ιατροί οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει το χρόνο εκπαίδευσής τους − εφ’ όσον επιθυμούν και υφίστανται οι ανωτέρω προϋποθέσεις − μπορούν επίσης να παραμείνουν με παράταση στην οργανική τους θέση και μέχρι την ημερομηνία κτήσης του τίτλου ιατρικής ειδικότητας.»



Από την ανωτέρω νομοθετική ρύθμιση συνάγεται σαφώς ότι ενώ δίδεται η δυνατότητα παράτασης της σύμβασης στους ιατρούς που έχουν ολοκληρώσει το χρόνο εκπαίδευσής τους (όπως άλλωστε ίσχυε και παλαιότερα), αίφνης προβλέφθηκε ότι οι εν λόγω συμβάσεις θα λήγουν αυτοδικαίως την ημερομηνία που θα λαμβάνεται ο τίτλος ειδικότητας!



Δυστυχώς η απερχόμενη ηγεσία του Υπουργείου Υγείας πριν εγκαταλείψει το Υπουργείο, εκτός από την δυνατότητα συνταγογράφησης στους νοσηλευτές, προέβλεψε και την άνιση μεταχείριση των ειδικευόμενων που έχουν ολοκληρώσει τον χρόνο εκπαίδευσής τους, αναγκάζοντάς τους να εγκαταλείψουν την θέση τους, την στιγμή που τα Νοσοκομεία της χώρας έχουν άμεση ανάγκη από ιατρικό προσωπικό για την κάλυψη εφημεριών και εν γένει την παροχή ιατρικών υπηρεσιών!!



Καλούμε τη νέα ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, όπως τροποποιήσει την ανωτέρω διάταξη, προκειμένου και για την παράταση των ειδικευόμενων ιατρών που έχουν εκπληρώσει τον χρόνο εκπαίδευσής τους να ισχύει ότι προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο, ήτοι η σύμβαση παράτασης να λήγει όταν παρέλθει ο προβλεπόμενος σε αυτήν χρόνος παράτασης.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ"

 
Top