Σήμερα 30 Δεκεμβρίου γιορτάζουν οι: Ανύσιος, Ανυσία,Γεδεών,Φιλέταιρος, Φιλεταίριος, Φιλεταίρης, Φιλεταίρη, Φιλεταιρία, Φιλεταίρα

 
Top