𝚬𝚼𝚾𝚬𝚺 𝚪𝚰𝚨 𝚱𝚨𝚲𝚶 𝚷𝚨𝚺𝚾𝚨 & 𝚱𝚨𝚲𝚮 𝚨𝚴𝚨𝚺𝚻𝚨𝚺𝚮❗

𝚮 𝚨𝛎ά𝛔𝛕𝛂𝛔𝛈 𝛕𝛐𝛖 𝚾𝛒𝛊𝛔𝛕𝛐ύ, 𝛍𝛂ς 𝛅𝛆ί𝛘𝛎𝛆𝛊 𝛕𝛐 𝛅𝛒ό𝛍𝛐 𝛑𝛒𝛐ς 𝛕𝛈𝛎 𝛂𝛄𝛂𝛌𝛌ί𝛂𝛔𝛈 𝛋𝛂𝛊 𝛕𝛈𝛎 𝛂𝛑ό𝛌𝛖𝛕𝛈 𝛆𝛖𝛕𝛖𝛘ί𝛂. 𝚨ς 𝛆𝛔𝛕𝛊ά𝛔𝛐𝛖𝛍𝛆 𝛔𝛕𝛊ς ό𝛍𝛐𝛒𝛗𝛆ς, 𝛍𝛊𝛋𝛒ές 𝛂𝛑𝛐𝛌𝛂ύ𝛔𝛆𝛊ς 𝛕𝛈ς 𝛇𝛚ής: 𝛍𝛊𝛂 έ𝛎𝛅𝛆𝛊𝛏𝛈 𝛑𝛒𝛐𝛔𝛗𝛐𝛒άς 𝛋𝛂𝛊 𝛂𝛄ά𝛑𝛈ς 𝛔𝛕𝛐 𝛔𝛖𝛎ά𝛎𝛉𝛒𝛚𝛑ό 𝛍𝛂ς, έ𝛎𝛂 𝛘𝛂𝛍ό𝛄𝛆𝛌𝛐, 𝛍𝛊𝛂 𝛋𝛂𝛌ή 𝛋𝛐𝛖𝛃έ𝛎𝛕𝛂… 

𝚮 𝛂𝛄ά𝛑𝛈 𝛆ί𝛎𝛂𝛊 έ𝛎𝛂 𝛂ί𝛔𝛉𝛈𝛍𝛂 𝛕ό𝛔𝛐 𝛅𝛖𝛎𝛂𝛕ό, 𝛑𝛐𝛖 𝛍𝛑𝛐𝛒𝛆ί 𝛎𝛂 𝛋ά𝛎𝛆𝛊 𝛕𝛐𝛎 𝛋ό𝛔𝛍𝛐 𝛑𝛐𝛖 𝛇𝛐ύ𝛍𝛆, 𝛋𝛂𝛌ύ𝛕𝛆𝛒𝛐❗ 

𝚺𝛕𝛐 𝛘έ𝛒𝛊 𝛍𝛂ς 𝛆ί𝛎𝛂𝛊, 𝛌𝛐𝛊𝛑ό𝛎, 𝛎𝛂 𝛕𝛐𝛎 𝛐𝛍𝛐𝛒𝛗ύ𝛎𝛐𝛖𝛍𝛆.𝚬ύ𝛘𝛐𝛍𝛂𝛊 𝛕𝛐 Ά𝛄𝛊𝛐 𝚽𝛚ς 𝛕𝛈ς 𝚨𝛎𝛂𝛔𝛕ά𝛔𝛆𝛚ς 𝛎𝛂 𝛗𝛚𝛕ί𝛔𝛆𝛊 𝛕𝛐 𝛅𝛒ό𝛍𝛐 𝛍𝛂ς, 𝛎𝛂 𝛘𝛂𝛒ί𝛇𝛆𝛊 𝛖𝛄𝛆ί𝛂, 𝛆𝛌𝛑ί𝛅𝛂, 𝛂𝛅𝛆𝛌𝛗𝛐𝛔ύ𝛎𝛈, 𝛅𝛈𝛍𝛊𝛐𝛖𝛒𝛄𝛊𝛋ό𝛕𝛈𝛕𝛂, 𝛂𝛊𝛔𝛊𝛐𝛅𝛐𝛏ί𝛂 𝛋𝛂𝛊 𝛅ύ𝛎𝛂𝛍𝛈, 𝛑𝛒𝛐𝛔𝛚𝛑𝛊𝛋ή 𝛋𝛂𝛊 𝛐𝛊𝛋𝛐𝛄𝛆𝛎𝛆𝛊𝛂𝛋ή 𝛂𝛎ά𝛕𝛂𝛔𝛈 𝛋𝛂𝛊 𝛎𝛂 𝛌ά𝛍𝛑𝛆𝛊 𝛔𝛕𝛊ς 𝛋𝛂𝛒𝛅𝛊ές ό𝛌𝛚𝛎 𝛍𝛂ς❗

𝚻𝛐 𝚱έ𝛎𝛕𝛒𝛐 𝚾𝛆𝛊𝛒𝛐𝛖𝛒𝛄𝛊𝛋ής 𝚯𝛖𝛒𝛆𝛐𝛆𝛊𝛅𝛐ύς - 𝚺𝛕𝛂ύ𝛒𝛐ς 𝚻𝛔𝛊𝛒𝛊𝛄𝛚𝛕ά𝛋𝛈ς 𝛔𝛂ς 𝛆ύ𝛘𝛆𝛕𝛂𝛊 𝚱𝛂𝛌ή 𝚨𝛎ά𝛔𝛕𝛂𝛔𝛈, 𝚱𝛂𝛌ό 𝚷ά𝛔𝛘𝛂 𝛋𝛂𝛊 𝚾𝛒ό𝛎𝛊𝛂 𝚷𝛐𝛌𝛌ά❗❗❗

#𝚷ά𝛔𝛘𝛂 #𝚱𝛂𝛌ή_𝚨𝛎ά𝛔𝛕𝛂𝛔𝛈 #𝚾𝛒𝛊𝛔𝛕ός #𝚷𝛂𝛎𝛂𝛄ί𝛂 #𝛘𝛆𝛊𝛒𝛐𝛖𝛒𝛄ός_𝛉𝛖𝛒𝛆𝛐𝛆𝛊𝛅𝛐ύς #𝚱έ𝛎𝛕𝛒𝛐_𝚾𝛆𝛊𝛒𝛐𝛖𝛒𝛄𝛊𝛋ής_𝚯𝛖𝛒𝛆𝛐𝛆𝛊𝛅𝛐ύς #𝛉𝛖𝛒𝛆𝛐𝛆𝛊𝛅ής #𝛂𝛄ά𝛑𝛈 #Ά𝛄𝛊𝛐_𝚽𝛚ς

 
Top